Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Apotheek Ameloot
Grote Markt 23 — 8970 Poperinge
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. — 057 333 555

Hierna genoemd, de apotheek

De toezichthoudende autoriteit:

FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel
https://www.fagg-afmps.be 

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, beelden, merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de apotheek of rechthoudende derden.

Artikel 2: Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De apotheek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeuring en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de apotheek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De apotheek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondigingen of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  De apotheek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De apotheek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of ander wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De apotheek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik er van.

Artikel 3: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 4: Privacybeleid

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website  en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Policy heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden

De apotheek  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten/klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing). Daarnaast worden er door middel van cookies (zie verder) persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een e-mailadres, baseert de verantwoordelijke apotheker zich op de toestemming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de patiënt/klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van patiënten/klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies (zie verder) worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De patiënt/klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de patiënt/klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de patiënt/klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van de apotheek ;

Direct marketing
 

De patiënt/klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 5: Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Kenkoo en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies:

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Cookies op onze website:

Functionele cookies

Deze website kan een cookie bevatten: ‘locale’. Met deze cookie wordt de taalvoorkeur van de surfer bijgehouden.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics en Facebook) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookiesFacebook cookies 

Kunt u cookies weigeren?

 

De meeste browsers maken het voor u mogelijk om cookies te weigeren of toe te staan. Het blokkeren van cookies heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de bruikbaarheid van bepaalde functionaliteiten op de bezochte websites. Informatie over hoe uw browser omgaat met cookies vindt u in de instellingen ervan. Daar kunt u ook de keuze maken om cookies te weigeren of toe te staan en om via het onderdeel ‘Browsergeschiedenis’ bepaalde of alle cookies op uw computer te verwijderen.